top of page

YWAMs Grundläggande värderingar

Youth With A Mission (YWAM) tror på att Bibeln är Guds inspirerade Ord, att det har auktoritet och är referenspunkt för alla livets områden och för vår tjänst. Grundat på Guds Ord, vem han är och hans initiativ till  försoning genom det som Jesus gjorde (hans död, begravning och uppståndelse), betonas följande gensvar inom YWAM:

Tillbedjan: Vi är kallade till att lovsjunga och tillbe endast Gud.

 

Helighet: Vi är kallade till att leva heliga och rättfärdiga liv, som visar på Guds karaktär och egenskaper.

 

Vittnesbörd: Vi är kallade till att dela evangeliet om Jesus Kristus med dem som inte känner Honom.

 

Bön: Vi är kallade till förbön för de människor och angelägenheter som ligger på Guds hjärta, vilket också innefattar att stå emot ondska i alla dess former.

 

Gemenskap: Vi är kallade till att överlåta oss till församlingen, både i sitt lokala, omhändertagande uttryck, och i sitt mobila, multiplicerande uttryck.

 

YWAMs grundläggande värderingar uttrycker våra grundläggande trosuppfattningar, men även föreskrifter Gud gav vid YWAMs grundande år 1960. De finns nedskrivna så att Guds tilltal till YWAM ska kunna ges vidare till kommande generationer. 

Dessa värderingar och trosuppfattningar har varit och kommer att vara de vägledande principerna för YWAM:s tillväxt. Några av dem är gemensamma för alla kristna överallt, andra är utmärkande för Youth With A Mission.

Kombinationen av trosuppfattningarna och värderingarna ger YWAM sina unika familjedrag – vårt ”DNA”. Vi högaktar dessa värderingar, som visar på vilka vi är, hur vi lever och hur vi fattar beslut.

1. Att lära känna Gud

YWAM är överlåtet till att lära känna Gud, Hans natur, Hans karaktär och Hans vägar. Vi vill avspegla vem Gud är i varje del av våra liv och vår tjänst. När vi känner Honom och har gemenskap med Honom skapas automatiskt ett överflöd som gör att vi vill dela med oss av Honom till andra.

2. Göra Honom känd

YWAM är kallat till att göra Gud känd i hela världen och i varje del av samhället, genom evangelisation, träning och barmhärtighetstjänst. Vi tror att människors frälsning bör leda till att samhällen förvandlas och att vi på det sättet lyder Jesu befallning att göra alla folk till lärjungar.

3. Höra Guds röst

YWAM är överlåtet till att skapa tillsammans med Gud genom att lyssna till Honom, be Hans böner och lyda Hans befallningar i smått som stort. Vi är beroende av att höra Guds röst som individer, tillsammans i teamsammanhang och i större gemensamma samlingar. Detta är en central del i vår beslutsprocess.

4. Leva i tillbedjan och förbön

YWAM är överlåtet till att tillbe Jesus och praktisera förbön som en viktig del av det dagliga livet. Vi erkänner också djävulens avsikt att förstöra Guds verk och vi ber därför om Guds kraft och den Helige Andes hjälp för att övervinna den ondes angrepp mot individer och folk.

5. Vara visionära

YWAM är kallade till att vara visionära genom att ständigt ta emot, utveckla och förlösa nya visioner från Gud. Vi stödjer uppstartandet av nya arbeten och metoder och vill vara radikala för att kunna nå alla generationer, folkgrupper och delar av samhället. Vi tror att UMU:s apostoliska kallelse kräver samspel mellan moget andligt ledarskap, frihet i Anden och frihet i relationer, allt grundat på Guds ord.

6. Tro på unga människor

YWAM är kallat till att tro på och utrusta ungdomar. Vi tror att Gud har utrustat och kallat unga människor till att leda andra i visioner och tjänst. Vi är överlåtna till att värdesätta dem och lita på dem, träna och stötta dem, ge dem utrymme och förlösa dem. De är inte bara framtidens kyrka, de är dagens kyrka. Vi överlåter oss till att följa deras ledarskap inom ramen för Guds vilja.

7. Vara decentraliserat

YWAM är en Kristus-centrerad, trosbaserad global missionsrörelse som hålls samman genom delad vision, grundläggande trosuppfattningar, grundläggande värderingar och relationer. Vi har inte någon centraliserad struktur utan varje YWAM-verksamhet har förmånen och det andliga ansvaret att utveckla och uppehålla goda relationer till berörda auktoriteter och ledarcirklar. 

8. Vara internationellt och samfundöverskridande

YWAM är internationellt och samfundsöverskridande både lokalt och globalt. Vi tror att mångfald vad gäller etnisk bakgrund, språk och samfund tillsammans med återlösta kulturella uttryck är något positivt som bidrar till en sund och växande missionsrörelse.

9. Ha en biblisk kristen världsbild

YWAM är kallat till att ha en biblisk världsbild. Vi tror att Bibeln tydligt skiljer mellan rätt och fel, gott och ont. Vi gör ingen åtskillnad mellan praktiskt och andligt arbete, utan tror att allt som görs i lydnad till Gud är andligt. Vi vill ära Gud i allt vi gör och vi vill därför utrusta och mobilisera gudsmän och gudskvinnor till att tjäna och påverka samhällets alla områden.

10. Fungera i team

YWAM är kallat till att fungera i team i alla aspekter av tjänst och ledarskap. Vi tror att en kombination av kompletterande gåvor, kallelser, perspektiv, tjänster och generationer som fungerar tillsammans i enhet på alla nivåer ger vishet och trygghet. Att som team söka Guds vilja och fatta beslut skapar ansvar gentemot varandra och ger större gemenskap, motivation och delaktighet i visionen.

11. Utöva tjänande ledarskap

YWAM är kallat till tjänande ledarskap som en livsstil snarare än en ledarskapshierarki. Tjänande ledare hedrar de gåvor och kallelser som finns hos dem de leder och värnar om deras rättigheter och förmåner. Precis som Jesus tjänade sina lärjungar betonar vi vikten av att ledare tjänar dem de leder.

12. Göra först - sedan lär ut

YWAM är överlåtet till att först göra, sedan lära ut. Vi tror att personlig erfarenhet ger våra ord auktoritet. Gudfruktig karaktär och kallelse från Gud är viktigare än en individs gåvor, förmågor och sakkunskap.

13. Vara relationsorienterat

YWAM är överlåtet till att vara relationsorienterat när vi lever och arbetar tillsammans. Vi vill vara förenade genom heliga liv, ömsesidigt stöd, öppenhet, ödmjukhet och öppen kommunikation, snarare än att förlita oss på strukturer och regler.

14. Värdera individen

YWAM är kallat till att värdesätta varje individ. Vi tror på lika möjligheter och rättvisa för alla. Alla människor är skapade till Guds avbild och alla har en specifik kallelse och något att bidra med oavsett nationalitet, ålder och funktion. Vi är överlåtna till att ära det ledarskap och de tjänstegåvor som Gud gett till såväl män som kvinnor.

15. Värdera familjer

YWAM betonar vikten av att familjer tjänar Gud tillsammans i mission, inte bara den ena eller båda av föräldrarna. Vi välkomnar också familjer där det bara finns en förälder. Vi vill verka för av starka och välmående familjer, där varje medlem bär en del av missionskallelsen och kan bidrar med sina unika gåvor på meningsfulla sätt. Vi vidmakthåller och gläder oss åt den bibliska synen på att Guds tanke med äktenskapet är att det ingås mellan en man och en kvinna.

16. Vara beroende av Gud

YWAM är en volontärrörelse kallad till att leva beroende av Gud för försörjning. För individer och för YWAM-team kommer den försörjningen främst genom Guds folk. På samma sätt som Gud är generös mot oss vill också vi vara generösa och ge av oss själva, vår tid och våra talanger till Gud, utan förväntan oss ekonomisk ersättning.

17. Visa gästfrihet

YWAM betonar gästfrihet som ett sätt att uttrycka Guds karaktär och människors värde. Vi anser att det är viktigt att öppna upp våra hjärtan, hem och missionscenter för att betjäna och hedra varandra, våra gäster, fattiga och behövande – inte på grund av sociala förväntningar utan som uttryck för generositet.

18. Kommunicera med integritet

YWAM tror på att allt existerar eftersom Gud kommunicerar. Därför är YWAM överlåtet till att i god tid kommunicera sanningsenligt, korrekt och relevant. Vi tror att god kommunikation är väsentlig för att kunna se starka relationer, välmående familjer och samhällen, och för att kunna ha effektiva verksamheter.

bottom of page