YWAMs Grundläggande värderingar

Ungdom Med Uppgift (UMU/YWAM) bekräftar Bibeln som Guds ord, inspirerat av den Helige Ande och vägledande för hela våra liv och vår tjänst. Grundat på Guds ord, vem Han är och vad Han har gjort för oss, betonas följande gensvar inom UMU:

Tillbedjan: Vi är kallade till att lovsjunga och tillbe endast Gud.

 

Helighet: Vi är kallade till att leva heliga och rättfärdiga liv, som visar på Guds karaktär och egenskaper.

 

Vittnesbörd: Vi är kallade till att dela evangeliet om Jesus Kristus med dem som inte känner Honom.

 

Bön: Vi är kallade till förbön för de människor och angelägenheter som ligger på Guds hjärta, vilket också innefattar att stå emot ondska i alla dess former.

 

Gemenskap: Vi är kallade till att överlåta oss till församlingen, både i sitt lokala, omhändertagande uttryck, och i sitt mobila, multiplicerande uttryck.

 

Ungdom Med Uppgifts grundläggande värderingar uttrycker våra grundläggande trosuppfattningar, men även föreskrifter Gud gav vid UMU:s grundande år 1960. De finns nedskrivna så att Guds tilltal till UMU ska kunna ges vidare till kommande generationer. 

Dessa värderingar och trosuppfattningar har varit och kommer att vara de vägledande principerna för UMU:s tillväxt. Några av dem är gemensamma för alla kristna överallt, andra är utmärkande för Ungdom Med Uppgift.

Kombinationen av trosuppfattningarna och värderingarna ger UMU sina unika familjedrag – vårt ”DNA”. Vi högaktar dessa värderingar, som visar på vilka vi är, hur vi lever och hur vi fattar beslut.

1. Att lära känna Gud

UMU är överlåtet till att lära känna Gud, Hans natur, Hans karaktär och Hans vägar. Vi vill avspegla vem Gud är i varje del av våra liv och vår tjänst. När vi känner Honom och har gemenskap med Honom skapas automatiskt ett överflöd som gör att vi vill dela med oss av Honom till andra.

2. Göra Honom känd

UMU är kallat till att göra Gud känd i hela världen och i varje del av samhället, genom evangelisation, träning och barmhärtighetstjänst. Vi tror att människors frälsning bör leda till att samhällen förvandlas och att vi på det sättet lyder Jesu befallning att göra alla folk till lärjungar.

3. Höra Guds röst

UMU är överlåtet till att skapa tillsammans med Gud genom att lyssna till Honom, be Hans böner och lyda Hans befallningar i smått som stort. Vi är beroende av att höra Guds röst som individer, tillsammans i teamsammanhang och i större gemensamma samlingar. Detta är en central del i vår beslutsprocess.

4. Leva i tillbedjan och förbön

UMU är överlåtet till att tillbe Jesus och praktisera förbön som en viktig del av det dagliga livet. Vi erkänner också djävulens avsikt att förstöra Guds verk och vi ber därför om Guds kraft och den Helige Andes hjälp för att övervinna den ondes angrepp mot individer och folk.

5. Vara visionära

UMU är kallade till att vara visionära genom att ständigt ta emot, utveckla och förlösa nya visioner från Gud. Vi stödjer uppstartandet av nya arbeten och metoder och vill vara radikala för att kunna nå alla generationer, folkgrupper och delar av samhället. Vi tror att UMU:s apostoliska kallelse kräver samspel mellan moget andligt ledarskap, frihet i Anden och frihet i relationer, allt grundat på Guds ord.

6. Tro på unga människor

UMU är kallat till att tro på och utrusta ungdomar. Vi tror att Gud har utrustat och kallat unga människor till att leda andra i visioner och tjänst. Vi är överlåtna till att värdesätta dem och lita på dem, träna och stötta dem, ge dem utrymme och förlösa dem. De är inte bara framtidens kyrka, de är dagens kyrka. Vi överlåter oss till att följa deras ledarskap inom ramen för Guds vilja.

7. Ha en bred struktur och vara decentraliserat

UMU är en mångsidig organisation med en bred struktur, men samtidigt integrerad. Vi är en global familj av olika arbeten som hålls samman av gemensamma visioner, värderingar, syften och relationer. Vi tror att strukturer är till för att tjäna människor och Guds ändamål. Alla arbeten på alla nivåer har därför ansvaret och förmånen att ansvara inför en grupp av äldste, och även inför UMU:s globala ledarteam, GLT.

8. Vara internationellt och samfundöverskridande

UMU är internationellt och samfundsöverskridande både lokalt och globalt. Vi tror att mångfald vad gäller etnisk bakgrund, språk och samfund tillsammans med återlösta kulturella uttryck är något positivt som bidrar till en sund och växande missionsrörelse.

9. Ha en biblisk världsbild

UMU är kallat till att ha en biblisk världsbild. Vi tror att Bibeln tydligt skiljer mellan rätt och fel, gott och ont. Vi gör ingen åtskillnad mellan praktiskt och andligt arbete, utan tror att allt som görs i lydnad till Gud är andligt. Vi vill ära Gud i allt vi gör och vi vill därför utrusta och mobilisera gudsmän och gudskvinnor till att tjäna och påverka samhällets alla områden.

10. Fungera i team

UMU är kallat till att fungera i team i alla aspekter av tjänst och ledarskap. Vi tror att en kombination av kompletterande gåvor, kallelser, perspektiv, tjänster och generationer som fungerar tillsammans i enhet på alla nivåer ger vishet och trygghet. Att som team söka Guds vilja och fatta beslut skapar ansvar gentemot varandra och ger större gemenskap, motivation och delaktighet i visionen.

11. Utöva tjänande ledarskap

UMU är kallat till tjänande ledarskap som en livsstil snarare än en ledarskapshierarki. Tjänande ledare hedrar de gåvor och kallelser som finns hos dem de leder och värnar om deras rättigheter och förmåner. Precis som Jesus tjänade sina lärjungar betonar vi vikten av att ledare tjänar dem de leder.

12. Göra först - sedan lär ut

UMU är överlåtet till att först göra, sedan lära ut. Vi tror att personlig erfarenhet ger våra ord auktoritet. Gudfruktig karaktär och kallelse från Gud är viktigare än en individs gåvor, förmågor och sakkunskap.

13. Vara relationsorienterat

UMU är överlåtet till att vara relationsorienterat när vi lever och arbetar tillsammans. Vi vill vara förenade genom heliga liv, ömsesidigt stöd, öppenhet, ödmjukhet och öppen kommunikation, snarare än att förlita oss på strukturer och regler.

14. Värdera individen

UMU är kallat till att värdesätta varje individ. Vi tror på lika möjligheter och rättvisa för alla. Alla människor är skapade till Guds avbild och alla har en specifik kallelse och något att bidra med oavsett nationalitet, ålder och funktion. Vi är överlåtna till att ära det ledarskap och de tjänstegåvor som Gud gett till såväl män som kvinnor.

15. Värdera familjer

UMU betonar vikten av att familjer tjänar Gud tillsammans i mission, inte bara pappan och/eller mamman. Vi uppmuntrar formandet av starka och sunda familjer, där varje medlem är en del av missionskallelsen och bidrar med sina unika gåvor.

16. Förlita sig på relationsbaserat understöd

UMU är kallat till ekonomiskt understöd baserat på relationer, där var och en är beroende av Gud och Hans folk för sin försörjning. Detta gäller såväl den gemensamma som den individuella ekonomin. Vi tror att relationsbaserat understöd främjar ansvarstagande, kommunikation och ömsesidig förbön. Det involverar givaren till att bli en aktiv del av missionsuppdraget. På samma sätt som Gud och andra har varit generösa mot oss vill också vi vara generösa. UMU:are ger sig själva, sin tid och sina talanger till Gud genom missionsorganisationen och förväntar sig ingen ersättning.

17. Visa gästfrihet

UMU betonar gästfrihet som ett sätt att uttrycka Guds karaktär och människors värde. Vi anser att det är viktigt att öppna upp våra hjärtan, hem och missionscentra för att betjäna och ära varandra, våra gäster, fattiga och behövande – inte som sociala symbolhandlingar utan som uttryck för generositet.

18. Kommunicera med integritet

UMU tror att allt existerar eftersom Gud kommunicerar. Därför är UMU överlåtet till sanningsenlig, korrekt och relevant kommunikation, i rätt tid. Vi anser att god kommunikation är väsentlig för starka relationer, hälsosamma familjer och samhällen, samt en effektiv verksamhet.